Terug naar wet langdurige zorg (wlz)
Informatie
geschatte leestijd 3 min

Regelen van opname verpleeghuis voor mensen met dementie

Er komt een moment dat je naaste zo veel zorg nodig heeft dat opname de beste oplossing is. In een verpleeghuis is ze dag en nacht verzekerd van de verzorging die ze nodig heeft. Opname is echter een ingrijpende gebeurtenis, waar je langzaam naartoe groeit. Op andere pagina’s op deze site kun je lezen over voorbereidingen voor de opname, de opname zelf en de impact ervan. Maar hoe regel je de opname zelf nu concreet?

Aanvraag bij het CIZ

Opname in een verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg moet altijd worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de praktijk zal je naaste dit niet zelf meer kunnen doen: jij bent waarschijnlijk degene die het aanvraagformulier namens haar invult, eventueel samen met de casemanager. Het CIZ beoordeelt op basis van deze informatie hoeveel zorg je naaste nodig heeft en welke mogelijkheden er bestaan om haar (nog langer) thuis te verzorgen.

Soms heeft het CIZ aanvullende informatie nodig. In zo’n geval neemt de contactpersoon van het CIZ telefonisch of schriftelijk contact met je op. Er wordt dan eventueel een afspraak gemaakt op het spreekuur van het CIZ, of bij je naaste thuis. 

Aanmelding bij het verpleeghuis

Binnen zes weken na de aanvraag bij het CIZ krijg je schriftelijk bericht of je naaste in aanmerking komt voor opname. Is dat het geval, dan geeft het CIZ deze beslissing door aan het

zorgkantoor

Zorgkantoor

Een zorgkantoor bemiddelt tussen de aanbieders en de ontvangers van langdurige zorg, zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg. Zorgkantoren zijn de uitvoerders van de zorgverzekeraars.

en kun je je naaste aanmelden bij het verpleeghuis van jullie keuze. Het verpleeghuis nodigt je dan zo snel mogelijk uit voor een voorbereidend gesprek. De maatschappelijk werker van de instelling verzamelt informatie om de overgang naar het verpleeghuis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om de zorg voor je naaste zo goed en compleet mogelijk over te dragen aan de instelling, kun je de checklist van Mezzo gebruiken. De periode tussen de aanmelding en de opname kun je gebruiken om je naaste (en jezelf) voor te bereiden en praktische zaken te regelen.  

Vrijwillige opname

Bij een aanvraag voor opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis moet worden vastgesteld of de persoon met dementie bezwaar heeft tegen opname. Door de aard van de ziekte zal het niet vaak voorkomen dat ze duidelijk zelf kan aangeven of ze opgenomen wil worden. Als je naaste na verloop van tijd toch bezwaar maakt tegen haar verblijf in de instelling, moet er een alternatieve mogelijkheid worden gezocht of moet het verblijf alsnog worden omgezet in een onvrijwillig verblijf. 

Geen bereidheid, geen verzet

Je naaste zal haar eigen situatie vlak voor de opname waarschijnlijk niet goed kunnen overzien en ook de vragen van het CIZ over de opname niet goed meer begrijpen. Ze zal dus geen blijk geven van bereidheid tot opname, maar ze zal zich er ook niet tegen verzetten. Het CIZ beperkt zich in de beoordeling dan tot de noodzaak tot opname. Als die er is, krijgt je naaste een zogenoemde

BOPZ

BOPZ

In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Artikel 60 van de Wet BOPZ beschermt de rechten van mensen die niet zelf kunnen aangeven of zij het eens zijn met een opname of niet. Opname via artikel 60 is een opname zonder instemming en zonder verzet. 

(BOPZ: Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).  

Onvrijwillige opname

Als je naaste beslist niet naar een verpleeghuis wil maar echt niet langer thuis kan blijven wonen, kun jij of kan een (ander) familielid, de huisarts of de ggz-instelling de rechter om een rechterlijke machtiging (rm) vragen. Bij acuut gevaar voor je naaste of voor mensen in haar omgeving kan de burgemeester een Inbewaringstelling (ibs) afgeven. Daarmee moet ze binnen 24 uur worden opgenomen.

Vraag de brochure aan

In de brochure ‘Als thuis wonen niet meer gaat’ van Alzheimer Nederland vind je aanvullende informatie over de opname in een verpleeghuis, de noodzakelijke voorbereidingen, het leven in en verpleeghuis en financiën en regelgeving omtrent de opname. Ook op dementie.nl is veel gerelateerde informatie te vinden.

Wanneer maakten andere mantelzorgers de keuze voor opname?

Je beslist niet zomaar dat je naaste niet meer thuis kan wonen. In onderstaande video 'Opname in het verpleeghuis' vertellen andere mantelzorgers over hun keuze om hun naaste op te laten nemen in een verpleeghuis. Welke overwegingen speelden een rol bij hun beslissing? Hoe hebben zij de opname ervaren? En hoe hielden zij het vol?

Opname in het verpleeghuis
Dilemma's bij dementie - in gesprek met mantelzorgers
2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties
Jouw laatste reactie op dit artikel
H

Henriette

Mijn partner heeft dementie

de link naar de brochure 'Als thuiswonen niet meer gaat' werkt niet bij mij

7 december 2015
Jouw laatste reactie op dit artikel
R

Redactie dementie.nl

Dit heb ik direct aangepast! Dank voor het doorgeven.

8 december 2015

Samen met jou en andere mantelzorgers willen we ontdekken wat we nog allemaal kunnen verbeteren aan dementie.nl.

Geef ons advies